PCMC : या केंद्रावर होणार कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण | जागेवरच होणार नोंदणी

PCMC : या केंद्रावर होणार कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण | जागेवरच होणार नोंदणी

पिंपरी : कोविशिल्ड व कोव्हॉक्सीन या कोरोना प्रतिबंधक लसीचे लसीकरण बुधवारी (दि. १४ जुलै) होणार आहे. या लसीकरण केद्रांची व उपलब्ध लसींची माहिती महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, ‘कोविशिल्ड’ लसीचा वय १८ ते ४४ वर्षे वयोगटामधील लाभार्थींना फक्त पहिला डोस पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या खालील कोविड-१९ लसीकरण केंद्रावर बुधवारी (दि. १४ जुलै) सकाळी १०.०० ते सायं. ५.०० या कालावधीत देण्यात येईल.

अ.क्रलसीकरण केंद्राचे नाववयोगटफक्त पहिला डोस लाभार्थी क्षमता
कै.ह.भ.प.प्रभाकर मल्हारराव कुटे मेमोरीयल हॉस्पीटल, आकुर्डीवय वर्षे १८ ते ४४२००
संजय काळे सभागृहवय वर्षे १८ ते ४४१००
साई अंब्रेला,संभाजीनगर दवाखानावय वर्षे १८ ते ४४१००
घरकुल दवाखाना चिखलीवय वर्षे १८ ते ४४१००
पिं. चिं. मनपा. शाळा जाधववाडीवय वर्षे १८ ते ४४१००
रुपीनगर शाळावय वर्षे १८ ते ४४१००
यमुनानगर रुग्णालयवय वर्षे १८ ते ४४२००
तळवडे समाज मंदिर शाळावय वर्षे १८ ते ४४१००
आचार्य अत्रे सभागृह वाय.सी.एम रुग्णालयाजवळवय वर्षे १८ ते ४४२००
१०नेहरुनगर उर्दु शाळावय वर्षे १८ ते ४४१००
११मासुळकर कॉलनी आय हॉस्पिटलवय वर्षे १८ ते ४४१००
१२सखुबाई गार्डन, भोसरीवय वर्षे १८ ते ४४१००
१३सावित्रीबाई फुले, प्रायमरी स्कुल,मोशी दवाखानावय वर्षे १८ ते ४४१००
१४छञपती शाहु महाराज प्राथमिक विद्यालय,दिघी(सी एस एम)वय वर्षे १८ ते ४४१००
१५पंडित जवाहरलाल नेहरु शाळा, च-होलीवय वर्षे १८ ते ४४१००
१६अंकुशराव लांडगे नाटयगृह, भोसरीवय वर्षे १८ ते ४४२००
१७आदिशक्ती हॉस्पीटल भोसरीवय वर्षे १८ ते ४४१००
१८अहिल्याबाई होळकर सांगवी मनपा शाळावय वर्षे १८ ते ४४२००
१९गणेश इंग्लिश स्कुल, दापोडीवय वर्षे १८ ते ४४१००
२०निळु फुले नाटयगृह, सांगवीवय वर्षे १८ ते ४४१००
२१खिवंसरा पाटील हॉस्पिटल, थेरगाववय वर्षे १८ ते ४४२००
२२पिंपळे निलख इंगोले मनपा शाळा, पि. निलख दवाखानाजवळवय वर्षे १८ ते ४४१००
२३अण्णासाहेब मगर शाळा, पिंपळे सौदागरवय वर्षे १८ ते ४४१००
२४नवीन जिजामाता रुग्णालयवय वर्षे १८ ते ४४२००
२५नताशा आय क्लिनिक, पिंपळे सौदागरवय वर्षे १८ ते ४४१००
२६काकाज इंटरनॅशनल स्कुल, तापकिर मळा, काळेवाडीवय वर्षे १८ ते ४४१००
२७मानसरोवर गुरुव्दारा, वाल्हेकरवाडीवय वर्षे १८ ते ४४१००
२८सेक्टर नं.२९, मोरेश्वर भोंडवे कार्यालयजवळ, रावेतवय वर्षे १८ ते ४४१००
२९अश्विनी मेडिकल फाऊंडेशन, मोरया हॉस्पीटल, चिंचवडवय वर्षे १८ ते ४४१००
३०प्रेमलोक पार्क दवाखानावय वर्षे १८ ते ४४२००

तसेच उद्या दि.१४/०७/२०२१ रोजी फक्त वय ४५ वर्षा पेक्षा जास्त वयोगटामधील लाभार्थ्यांना आणि HCW व FLW यांना ‘कोविशिल्ड’ लसीचा पहिला डोस व दुसरा डोस हा पहिल्या डोसनंतर १२ ते १६ आठवडयांच्या दरम्यान म्हणजे (८४ दिवसानंतर ते ११२ दिवसपर्यत) देण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने लसीकरणाचा डोस पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या खालील लसीकरण केंद्रावर सकाळी १०.०० ते सायं. ५.०० या कालावधीत देण्यात येईल.

अ.क्रलसीकरण केंद्राचे नाववयोगटपहिला व दुसरा डोस एकत्रित लाभार्थी क्षमता
हेगडेवार जलतरण तलाव, (पॅनअर्थो रुग्णालयासमोर)वय वर्षे ४५ पुढील१००
इ.एस.आय.एस हॉस्पीटल- मोहननगर, चिंचवडवय वर्षे ४५ पुढील१००
आर.टी.टी.सी सेंटरवय वर्षे ४५ पुढील१००
पिं. चिं. मनपा. कन्या शाळा,चिखलीवय वर्षे ४५ पुढील१००
स्केटींग ग्राऊंड, सेक्टर नं.२१ यमुनानगरवय वर्षे ४५ पुढील१००
प्राथमिक शाळा – ९२, मोरे वस्ती, म्हेञे वस्तीवय वर्षे ४५ पुढील१००
म.न.पा.शाळा खराळवाडीवय वर्षे ४५ पुढील१००
क्वालिटी सर्कल, भोसरीवय वर्षे ४५ पुढील१००
नवीन भोसरी रुग्णालयवय वर्षे ४५ पुढील१००
१०संत ज्ञानेश्वर क्रिडा संकुल, इंद्रायणी नगर, भोसरीवय वर्षे ४५ पुढील१००
११पिं.चिं.म.न.पा. शाळा बोपखेलवय वर्षे ४५ पुढील१००
१२सावित्रीबाई फुले, प्रायमरी स्कुल, भोसरीवय वर्षे ४५ पुढील१००
१३गंगोत्री पार्क, दिघीवय वर्षे ४५ पुढील१००
१४कासारवाडी दवाखानावय वर्षे ४५ पुढील१००
१५पिंपळे गुरव माध्यमिक शाळावय वर्षे ४५ पुढील१००
१६शंकुतला शितोळे शाळा,वेताळ महाराज सोसायटी, जुनी सांगवीवय वर्षे ४५ पुढील१००
१७बालाजी लॉन्स, नदी शेजारी जुनी सांगवी.वय वर्षे ४५ पुढील१००
१८पिं.चिं.मनपा यशवंतराव प्राथमिक शाळा, ग प्रभागवय वर्षे ४५ पुढील१००
१९पिं.चिं.मनपा शाळा वाकडवय वर्षे ४५ पुढील१००
२०पिं.चिं.म.न.पा.शाळा, पवनानगर, काळेवाडीवय वर्षे ४५ पुढील१००
२१पिं. चिं. मनपा. शाळा राहटणीवय वर्षे ४५ पुढील१००
२२कर्मवीर भाऊराव पाटील, पिंपरी वाघेरे ड प्रभाग शाळावय वर्षे ४५ पुढील१००
२३क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, (जुने तालेरा) रुग्णालय,‍ चिंचवडवय वर्षे ४५ पुढील१००
२४मनपा शाळा किवळेवय वर्षे ४५ पुढील१००
२५बिजलीनगर दवाखानावय वर्षे ४५ पुढील१००
२६बापुराव ढवळे प्रायमरी स्कुल, पुनावळेवय वर्षे ४५ पुढील१००
२७मनपा शाळा, वाल्हेकरवाडीवय वर्षे ४५ पुढील१००

तसेच उद्या दि.१४/०७/२०२१ रोजी ‘कोव्हॉक्सीन’ लसीचा वय १८ ते ४४ वर्षे लाभार्थींना फक्त दुसरा डोस हा पहिल्या डोस नंतर २८ दिवस झालेल्या लाभार्थ्यांना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या खालील लसीकरण केंद्रावर सकाळी १०.०० ते सायं. ५.०० या कालावधीत देण्यात येईल.

अ.क्र.लसीकरण केंद्राचे नाववयोगटफक्त दुसरा डोस लाभार्थी क्षमता
स्वामी विवेकानंद बॅडमिंटन हॉल, जिजामाता पार्क, फुलेनगरवय वर्षे १८ ते ४४१००
फकीर भाई पानसरे उर्दु शाळा, चिंचवड स्टेशनवय वर्षे १८ ते ४४१००

तसेच उद्या दि.१४/०७/२०२१ रोजी ‘कोव्हॉक्सीन’ लसीचा वय ४५ वर्षा पुढील लाभार्थींना फक्त दुसरा डोस हा पहिल्या डोस नंतर २८ दिवस झालेल्या लाभार्थ्यांना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या खालील लसीकरण केंद्रावर सकाळी १०.०० ते सायं. ५.०० या कालावधीत देण्यात येईल.

अ.क्र.लसीकरण केंद्राचे नाववयोगटफक्त दुसरा डोस लाभार्थी क्षमता
सावित्रीबाई फुले, प्रायमरी स्कुल, भोसरीवय वर्षे ४५ वरील१००
पिंपळे निलख इंगोले मनपा शाळा, पि. निलख दवाखानाजवळवय वर्षे ४५ वरील१००
  • वय वर्षे १८ ते ४४ वर्ष वयोगटामधील सर्व लाभार्थ्यांचे लसीकरण हे कोविन अॅपवर १०० टक्के ऑनलाईन नोंदणी करून स्लॉट बुकिंग केलेल्या लाभार्थ्यांचेच करण्यात येईल. तसेच कोविन अॅप वर नोंदणी करण्यासाठी दि.१४/०७/२०२१ सकाळी ८.०० नंतर स्लॉट, बुकींग करण्यासाठी ओपन करण्यात येतील.
  • वय ४५ वर्षा वरील सर्व लाभार्थी यांचे लसीकरण हे लसीकरण केंद्रांना उपलब्ध करुन दिलेल्या लसीच्या क्षमतेनुसार ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन इन कोविन ऍप या पध्दतीने करण्यात येईल. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सर्व लसीकरण केंद्रावर दि.१४/०७/२०२१ रोजी सकाळी ०९.०० वाजले नंतर टोकन वाटप करण्यात येईल त्यामुळे नागरिकांनी वेळेआधी लसीकरण केंद्रावर गर्दी करु नये.
  • पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सर्व लसीकरण केंद्रावर दिव्यांग व तृतीयपंथी लाभार्थींना लसीकरणासाठी प्राधान्य देण्यात येईल.

तसेच गरोदर महिलांचे कोविड-१९ लसीकरण करणेकामी उद्या दि.१४/०७/२०२१ रोजी खालील लसीकरण केंद्रावर काही डोस राखीव ठेवण्यात येत असून ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन इन कोविन ऍप या पध्दतीने लसीकरण करण्यात येईल.

अ.क्रलसीकरण केंद्राचे नाव
सावित्रीबाई फुले, प्रायमरी स्कुल, भोसरी
कै.ह.भ.प.प्रभाकर मल्हारराव कुटे मेमोरीयल हॉस्पीटल, आकुर्डी
यमुनानगर रुग्णालय
आचार्य अत्रे सभागृह वाय.सी.एम रुग्णालयाजवळ
अहिल्याबाई होळकर सांगवी मनपा शाळा
खिवंसरा पाटील हॉस्पिटल, थेरगाव
नवीन जिजामाता रुग्णालय
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले (जुने तालेरा) रुग्णालय,चिंचवड, पुणे